Open Innovatie Centrum

Financiële ondersteuning voor onderzoek

MKB’ers kunnen bij het LAC subsidie gebruiken die door de provincie Overijssel verstrekt wordt voor onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten. Deze subsidie kan ook aangevraagd worden bij het opstellen van een businesscase. Het doel van deze subsidieregeling is MKB ondernemingen te stimuleren om versneld innovatie, onderzoek en testen te laten plaatsvinden binnen een van de kennisgebieden van de Open innovatiecentra in Overijssel en het versterken van de Overijsselse Openinnovatiecentra.  

Voorwaarden

Voor deze subsidie gelden de volgende voorwaarden:
 • de aanvrager is:
  • een MKB-onderneming, met een vestiging in Overijssel of in één van de gemeenten: Wolden, Westerveld, Noordoostpolder, Dronten, Oldebroek, Hattem, Heerde of Meppel; of
  • een MKB-onderneming, met een vestiging buiten het hierboven genoemde gebied;
 • de onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteit is nieuw en risicodragend voor de aanvrager;
 • de onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteit heeft verband met een proces waarbij kennis en technologie worden samengebracht voor nieuwe of betere produkten, diensten of processen ten opzichte van hetgeen al op de markt beschikbaar is;
 • indien de verleende subsidie een steunmaatregel is, dan moet de subsidie voldoen aan artikel 2 van de de-minimisverordening

Aanpak

Maak voor uw aanvraag gebruik van het aanvraagformulier. Bij het formulier stuurt u de volgende stukken mee:
 • een door de aanvrager en het Open innovatiecentrum getekende offerte waaruit de hoogte van de subsidiabele kosten blijkt;
 • een ingevulde MKB-toets;
 • een ingevulde de-minimisverklaring (onderdeel van het aanvraagformulier).
De subsidiabele activiteiten moeten starten binnen drie maanden en zijn afgerond binnen 12 maanden na subsidieverlening. De volledige tekst van de regeling met toelichting leest u in het Uitvoeringsbesluit Subsidies Overijssel 2011, hoofdstuk 6, paragraaf 6.3. Heeft u interesse in deze regeling neem dan contact met ons op.   Logo Overijssel
LAC - Helpdesk


Wilt u gebruik maken van de LAC-Helpdesk? 
Registreer u dan voor de LAC Meet & Learn Community