Introductie SWF platform

De volgende module is ontwikkeld als hulp bij het gebruiken van het SWF platform en het vergemakkelijken hiervan. Tijdens het lezen van deze modules is het mogelijk om gebruik te maken van het platform waarbij het importeren en exporteren van informatie afgeschermd is. Dit kan op lac.nl. Aan de linker bovenkant van de startpagina staat de knop: ‘Smart Welding Factory Platform’. Hier aangekomen kan er ingelogd worden met de gebruikersnaam: ‘algemeengebruiker’ en het wachtwoord: ‘algemeengebruiker’. Met dit account kan vrij gebruik gemaakt worden van het platform maar hiermee is het niet mogelijk om informatie toe te voegen of te onttrekken aan het platform.

Inhoud Smart Welding Factory

De Smart Welding Factory is een online omgeving ontwikkeld door de medewerkers van LAC. Deze omgeving is ontwikkeld om bedrijven te ondersteunen op verschillende vlakken binnen de lasindustrie.

Hierbij gaat het om het vaststellen en vastleggen van lasparameters, het eenvoudig offline programmeren van producten, het berekenen van de laskosten met betrekking tot verschillende robots binnen een bedrijfshal en het managen van lasdata. Managen van lasdata betekend dat de gebruikte parameters van gelegde lassen hergebruikt of aangepast kunnen worden afhankelijk van de kwaliteit van de gelegde las.

Daarnaast biedt LAC als laatste functionaliteit het ontwikkelen van specifieke tools binnen de programmeer omgeving aan. Dit kan bedrijven bij specifieke programmeer problemen helpen om dit proces te optimaliseren en fouten te minimaliseren. Hiermee kan de programmeer tijd drastisch verlaagd worden en kan de hoeveelheid fouten worden verminderd.

Lasparameter bibliotheek

De lasparameter bibliotheek is een omgeving binnen het platform waarin alle gedeelde lasparameters tussen bedrijven te vinden zijn. Ook kunnen hier de afgeschermde parameters binnen een bedrijf ingezien en gedownload worden. Deze kunnen vervolgens in een lasbron geüpload worden als een job.

Ook kunnen er in deze bibliotheek nieuwe lasparameters toegevoegd worden. Hierbij moeten alle parameters ingevoerd worden.

SWF programmeer interface

Eén van de belangrijkste functies van het SWF platform is het vergemakkelijken van het programmeren van te lassen producten. Daarvoor is de programmeer omgeving van het SWF speciaal ingericht. Deze omgeving bevat duidelijke Nederlandse taal met een knop instructies die afhankelijk van je voortgang in het programmeren een begeleidende tekst weergeeft.

De programmeer interface biedt verschillende mogelijkheden met betrekking tot lassen. Allereerst zijn er drie lasnaadtypes die gebruikt kunnen worden: volledig lassen, hechtlassen en puntlassen. Daarnaast is het binnen geavanceerd programmeren ook nog mogelijk om lassen te ‘kopiëren’ en meerlaags te lassen. Hierover is meer te vinden in module 8.7. Ook kan aan alle lassen lasparameters worden toegekend in deze omgeving. Als laatste kunnen deze programma’s opgeslagen en geëxporteerd worden voor gebruik in een offline programmeer omgeving. Dit wordt gedaan om de laatste visuele checks uit te kunnen voeren met een digital twin om zo bijvoorbeeld collisions te voorkomen.

Lasparameter database

De lasparameter database die het SWF platform aanbiedt maakt het voor bedrijven mogelijk om de kennis omtrent deze parameters intern of extern te delen. Dit zorgt ervoor dat fouten verder teruggebracht worden omdat de parameters geoptimaliseerd kunnen worden. De lasparameter database heeft functionaliteiten die dit ondersteunen. Hierbij gaat het om het toekennen van kwaliteitsnormen aan een las, maar ook een WPS nummer. Ook kunnen de parameters gereviseerd worden. Op deze manier zorgt de database ervoor dat de lasparameters te controleren zijn op kwaliteit. Verder is het bij de parameters publiek of intern mogelijk om commentaar te leveren en zo een discussie te starten over het verbeteren van de parameters.

Laskosten calculator

Binnen het SWF platform bevind zich een laskosten calculator. Deze calculator berekend voor een lasprogramma de kosten per lasrobot die in het systeem bekend is. Dit doet de calculator aan de hand van verschillende waarden. Hierbij gaat het om bijvoorbeeld de kosten van het toevoegmateriaal, de gaskosten, de inschakeltijd en energieconsumptie. Op basis van deze gegevens berekend de calculator voor verschillende lasrobots de kosten voor het te lassen product.

SWF lasdata-management

Het lasdata management systeem dat zich in het platform bevind biedt de mogelijkheid om gelegde lassen te controleren. Dit wordt gedaan door middel van het ‘loggen’ (vastleggen) van de stroomsterkte, spanning en warmte-inbreng tijdens het lassen en deze parameters te vergelijken met de vooraf ingestelde waarden. Op deze manier kunnen lassen waar strenge kwaliteitseisen aan gesteld zijn verantwoord worden door middel van grafieken. Een voorbeeld hiervan is weergegeven in figuur 1. Hierin is te zien hoe de blauwe lijn (gemeten waarden) zich verhoud tot de rode lijn (vooraf ingestelde waarden). Op deze manier kunnen gelegde lassen verantwoord worden en kunnen eventuele fouten ook achteraf nog worden ingezien.

SWF-lasdatamanagement.png

Figuur 1: SWF lasdata management

 Op maat gemaakte features

Een laatste functie die LAC aanbied wanneer het gaat om het SWF platform zijn op maat gemaakte features. Hiermee wordt bedoeld dat er sprake kan zijn van moeilijk te programmeren producten. Dit kan komen door patronen of door lasvolgordes waar fouten gemaakt worden. Wanneer er sprake is van zo’n product kan het gunstig zijn om een feature te maken in samenwerking met LAC die het programmeren van een product vereenvoudigd. In het verleden heeft LAC hiermee reducties in programmeertijd behaald tot bijna 70%. Een voorbeeld van zo’n feature is te vinden op de hoofdpagina van het SWF platform.

Lasparameter bibliotheek Smart Welding Factory Platform
Lasparameter bibliotheek

De Smart Welding Factory biedt binnen de bibliotheek twee mogelijkheden aan: het downloaden van lasparameters en het uploaden van lasparameters.

Lasparameters downloaden

Het downloaden van lasparameters gaat door middel van het downloaden van een XML bestand welke via een UTP kabel geüpload kan worden in de lasbron. Dit betekend dat vanuit het SWF platform direct lasjobs aangemaakt kunnen worden in de lasbron. Wanneer dit gedaan wordt kan gekozen worden tussen lasparameters die algemeen beschikbaar gesteld zijn in de database of uit parameters die intern in het platform staan. Hiermee kunnen afgeschermde parameters direct geüpload worden in de lasbron zonder dat andere gebruikers van het SWF platform hierbij kunnen.

Wanneer in het SWF platform de lijst met lasparameters geopend is, staan er aan de linkerkant filters waarmee de juiste set parameters gevonden kan worden.

Lasparameters uploaden

Binnen de bibliotheek omgeving van het platform kunnen lasparameters geüpload worden. Daarvoor moet ‘lasparameter bibliotheek’ geselecteerd worden en vervolgens de optie: ‘lasparameters uploaden’. In deze omgeving kunnen voor verschillende robot- en lasbronmerken parametersets geüpload worden die voor lasprogramma’s gebruikt kunnen worden. Deze parametersets staan standaard afgeschermd voor andere bedrijven. De parameters kunnen gedeeld worden met andere bedrijven.

Door middel van het uploaden van lasparameters kan in het vervolg gemakkelijker en sneller programma’s gemaakt worden voor lasrobots waarbij de juiste lasjobs aan de juiste lassen gekoppeld zijn. Deze kunnen binnen de programmeer interface aangeroepen worden per las. Ook kunnen de parameters die succesvol of gecertificeerd zijn op deze manier als standaard ingesteld worden binnen een bedrijf.

De volgende lasparameters kunnen toegevoegd worden:

 • Robot en lastbron
 • Lasproces
 • Boogproces
 • Basismateriaal
 • Lasdraadmateriaal
 • Gassoort
 • Draaddiameter
 • Lasnaadconfiguratie
 • laspositie
 • Materiaaldikte
 • A-hoogte
 • Lasvorm
 • Boogspanning
 • Lasstroom
 • Voortloopsnelheid
 • Lagen
 • Steken of slepen
 • Lashoek
 • Draadsnelheid
 • Draaduitsteeklengte
 • Gas-toevoersnelheid
 • Kwaliteitskenmerken
 • Start- en Eindparameters
 • Pendelparameters

 

Programmeren Smart Welding factory platform

Deze module zal de programmeeromgeving van het SWF platform behandelen. In deze omgeving kunnen lasprogramma’s geschreven of aangepast worden.

Programmeerinterface

De programmeeromgeving biedt diverse tools zoals volledige lassen, hechtlassen, puntlassen, meerlaagslassen en het clonen (kopiëren) van lassen.  Deze interface bestaat uit twee tabbladen: Tabblad Product en Tabblad Progammeren.

Tabblad Product

Wanneer de pagina ‘product’ onder ‘programmeren’ geopend is, zijn er twee verschillende opties om het programmeren te beginnen.

In beide gevallen moet er eerst een STEP-bestand (.stp of .step) van het product gemaakt worden. Een STEP-bestand is een bestandsformaat dat wereldwijd veel gebruikt wordt om informatie uit te wisselen tussen verschillende 3D-programma’s. Uit het 3D-progamma waarin het product ontworpen is, moet het model als STEP-bestand geëxporteerd worden. Na het uploaden via de knop: ‘Bestand kiezen’ in het SWF-platform, wordt het STEP-bestand vervolgens weergegeven in het SWF platform.

Tabblad Programmeren

Voor alle bestanden kan er gekozen worden om een nieuw programma te maken of een eerder gemaakt programma aan te passen. In het tabblad: ‘Programmeren’ kan een nieuw programma gemaakt worden. Wanneer er al eerder een programma gemaakt is voor een step-file kan deze ook gewijzigd worden. Daarvoor is de knop: ‘Lasprogramma uploaden’ en vervolgens op het tabblad: ‘Programmeren’. Dit maakt het mogelijk om lasprogramma’s die niet voldeden na het gebruik van dit programma aan te passen. 

Bij het toekennen van een lasparameterset aan een las kan veel informatie toegekend worden aan een las. Hierbij gaat het om:

Verder kunnen bij aan de lassen ook nog een WPS nummer en een kwaliteit toegekend worden. Ook kan er gekozen worden om een las te loggen, hierover is meer informatie te vinden in module 8.5.

Aan een las kunnen start- en eindparameters toegekend worden en er kan gekozen worden of en hoe er gependeld wordt.

Type lasnaad

De eerste stap bij het programmeren is het kiezen van het type lasnaad. Hierbij kan gekozen worden tussen drie varianten: volledig lassen, hechtlassen & puntlassen. De tussenafstanden bij hechtlassen en puntlassen kunnen bij de volgende stap aangepast worden.

Las programmeren

Vervolgens kan op de knop ‘las programmeren’ geklikt worden en ontvouwt zich een menu waarin de las ingekort en omgekeerd kan worden. Om te beginnen moet er op ‘start las’ geklikt worden. Met betrekking tot circulaire lassen is er ook nog de mogelijkheid: ‘circulair beginpunt’. Door middel van dit invulveld kan de ronde las verschoven worden om het beginpunt op de juiste plek te zetten.

Wanneer bij het kiezen van het type lasnaad voor hechtlassen of puntlassen is gekozen verschijnen in het uitklapmenu ‘las programmeren’ meer opties. Het gaat hierbij om de hoeveelheid lassen maar ook om de lengte van de lassen wanneer het gaat om hechtlassen.

In het uitklapmenu: ‘las programmeren’ kan ook de toorts omgedraaid worden wanneer dit beter uitkomt.

Opslaan & downloaden

Het laatste menu dat uitgeklapt kan worden om een lasprogramma af te maken staat onder de knop ‘Opslaan & Downloaden’. Door middel van de knop: ‘Opslaan’ kan een programma binnen de database van het SWF platform worden opgeslagen. Dit programma kan hierna in het tabblad: ‘product’ weer geüpload worden. Op deze manier kunnen er na het testen van het programma nog aanpassingen worden gemaakt.

De knop: ‘Downloaden’ onder ‘Opslaan & Downloaden’ downloadt een SWF-bestand die vervolgens in Delfoi geüpload kan worden. In Delfoi kunnen simulaties gedaan worden om te controleren of het programma goed is doormiddel van onder andere visuele controles en collision detections.

Laskosten calculeren SWF platform

De pagina ‘laskosten calculeren’ is een tablad van het SWF platform die de mogelijkheid biedt om voor de verschillende lasrobots van een bedrijf de laskosten te berekenen van een product. Door middel van deze functie kan direct gecontroleerd worden welke lasrobot het voordeligst is om te gebruiken.

Lasprogramma

Om de laskosten te berekenen moet eerst een programma geüpload worden. Deze is, zoals in module 8.3 beschreven staat in het tabblad: ‘Programmeren’ opgeslagen. Door middel van dit programma kunnen de laskosten voor verschillende robots berekend worden. De invoervelden worden automatisch door het SWF platform ingevuld voor zover dit mogelijk is. De waarde voor de massadichtheid kan aangepast worden omdat de exacte waarde soms niet voorkomt in de database. Ook kan de inschakeltijd van de lasrobot aangepast worden, deze is voor elk bedrijf verschillend.

Invoervelden

Onderaan de pagina staat het kopje ‘kostencalculatie’ waarin nog twee parameters ingevuld moeten worden. Dit zijn de gaskosten en de kosten van het toevoegmateriaal. Deze moeten handmatig ingevuld worden omdat het geen lasparameters zijn die al in het systeem staan en deze waarden niet bekend zijn bij LAC.

Laskosten vergelijken

Wanneer alles klopt kan op de knop: ‘Vergelijk laskosten’ gedrukt worden waarna een overzicht gegeven wordt van de robots in het systeem met daarnaast de kosten van het te lassen product per lasrobot. Deze kosten worden onder andere berekend door middel van de hoeveelheid gebruikte lasmateriaal, de gaskosten, de energiekosten van de lasrobot en het uurtarief van de robot.

 Lasdata management SWF Platform
Lasdata management

In het tablad Lasdata management is een databank te vinden met de lassen die gedocumenteerd zijn in het SWF platform. Hierbij gaat het om alle interne lassen die vastgelegd zijn binnen het bedrijf. Dit management systeem zorgt ervoor dat het mogelijk wordt om de lasparameters goed te documenteren en optimaliseren binnen een bedrijf. Wanneer een product gelast wordt en de parameters niet goed waren, kan dit product opnieuw gelast worden met aangepaste parameters. Deze wijziging kan vervolgens op de tekening van het product aangepast worden en het revisienummer kan dan met één opgehoogd worden.

Selectie

Om de juiste lasdata in te kunnen zien moet er eerst geselecteerd worden op bijvoorbeeld het juiste tekening- of ordernummer. Daarna kan nog gekeken worden naar de laatste revisie van die specifieke tekening/order.

Revisies

De revisies worden gebruikt om de lasparameters in het managementsysteem te optimaliseren. Wanneer een product gelast is en deze las is niet geheel naar wens is kan er door middel van het aanpassen van de lasparameters geëxperimenteerd worden met de parameters tot deze juist zijn. Wanneer de parameters juist zijn, kan de gelogde lasdata onder gelijk tekeningnummmer en ordernummer in het systeem geplaats worden met een hoger revisienummer.

WPS, controle

Wanneer een specifieke set met lasdata geopend wordt in het lasdata management systeem, verschijnt er een set grafieken. Deze grafieken bevatten de op voorhand ingestelde lasparameters: ‘Stroomsterkte’ en ‘Spanning’, te herkennen aan de rode lijnen. In dezelfde grafieken staan de gemeten stroomsterkte en spanning in het  blauw weergegeven. Op deze manier is te zien hoe nauwkeurig de gelegde las klopt ten opzichte van de vooraf ingestelde waarden. De derde kolom van grafieken geeft de warmte-inbreng in J/mm weer. Ook in deze grafieken zijn de gemeten en ingestelde waardes te zien.

Door middel van dit lasdata management systeem kan naar een klant verantwoord worden met welke stroomsterkte, spanning en warmte-inbreng gelast is. Op deze manier kan een bedrijf garanderen dat de juiste lasparametersets gebruikt zijn.

Bedrijfsspecifieke pagina SWF platform
Inhoud

Het SWF platform bied voor bedrijven ook een gedeelte aan waarin bedrijfsspecifieke gegevens staan. Dit gedeelte van de site is speciaal op maat gemaakt om bedrijven te ondersteunen met het gebruik en hergebruik van hun gegevens.

Binnen dit gedeelte van het platform zijn verschillende delen met bedrijfsinformatie terug te vinden. Hierbij gaat het om programma’s die geprogrammeerd zijn, de lasparameters, de robot installaties, de gebruikers, een prullenbak met oude lasparametersets en bedrijfsspecifieke tools. In deze module zal voor elk van deze delen uitgelegd worden wat de functie ervan is.

Lasrobotprogramma’s

Allereerst zijn er de lasrobotprogramma’s. Deze programma’s zijn door collega’s binnen een bedrijf geprogrammeerd en doordat ze opgeslagen zijn, kunnen deze programma’s aangepast en hergebruikt worden. Op deze manier zijn de lasprogramma’s centraal opgeslagen en kan eenvoudig worden ingezien welke producten al geprogrammeerd zijn. Binnen deze programma’s zijn de lasbanen gelegd. Daarnaast zijn, als deze parameters zijn toegekend, de lasparameters aan de banen gekoppeld. Wanneer een product door middel van zo’n lasprogramma succesvol gelast is, kan deze gekoppeld aan een tekeningnummer opgeslagen worden. Op deze manier hoeft een product maar één keer goed geprogrammeerd te worden en kan dit programma wanneer het niet goed is opnieuw ingeladen worden in de programmeeromgeving en daar aangepast worden.

Lasparameters bedrijf

Elk bedrijf dat lasparameters toevoegt ontwikkeld ook direct zijn eigen lasparameterdatabase. De parameters die toegevoegd worden zijn per definitie intern. Omdat het de visie van LAC is dat bedrijven elkaar voorthelpen is het mogelijk om deze parameters te delen. Delen van lasparameters kan in deze omgeving door middel van het vinkje onder: ‘Openbaar’. Ook in deze omgeving kunnen lasparameters gefilterd worden op verschillende criteria zoals het WPS nummer, de naam van de lasparameterset, of lasspecifieke eigenschappen.

Lasrobot installaties

Binnen een bedrijf kan het zijn dat er beschikking is over verschillende lasrobot installaties. Als de lasrobot installatie is toegevoegd, kunnen de gegevens van deze installatie gebruikt worden in verschillende de delen van het platform. Deze worden gebruikt bij onder andere het invoeren van lasparametersets, de kostencalculatie en het exporteren van lasprogramma’s.

Prullenbak

Wanneer een parameterset na het testen onvoldoende is, kan deze uit de interne of publieke database verwijderd worden. Deze parametersets verschijnen dan in de prullenbak, dit zorgt ervoor dat wanneer er per ongeluk een set verwijderd is deze teruggehaald kan worden. Ook kunnen in deze omgeving parametersets definitief verwijderd worden.

Tools

De laatste functie die het LAC bedrijven aanbiedt zijn tools. Deze tools worden ontwikkeld om bijvoorbeeld repetitief werk te vergemakkelijken en de programmeertijd te verlagen. Het kan hierbij gaan om complexe- of variabele patronen die per productserie verschillen. Een voorbeeld hiervan zijn ronde lassen die gelegd moeten bij de input van een warmtewisselaar. Metaalroosters die door middel van een rasterpatroon op een product gelast moeten worden, zijn bijvoorbeeld ook geschikt voor zo’n tool.

Geavanceerd programmeren SWF Platform
Account

Binnen het SWF platform is het mogelijk om extra opties in te schakelen. Dit kan gedaan worden door naar account te gaan, en vervolgens geavanceerd programmeren aan te zetten en vervolgens op de knop: ‘Updaten’ te klikken. Als een account de machtiging heeft om geavanceerd te programmeren, dan kan dit account ook meerlaagse lassen programmeren en lassen kopiëren (clonen).

Programmeren

Als een STEP-bestand geüpload wordt in de programmeer omgeving zijn er extra opties beschikbaar wanneer de optie: ‘Geavanceerd programmeren’ geactiveerd is. 

Kopiëren

De eerste optie die nu extra beschikbaar is, is het kopiëren (clonen) van lassen. Wanneer onder geavanceerd hierop geklikt wordt , klapt er een extra menu uit. In dit menu zijn drie afbeeldingen van de manier van kopiëren weergegeven.

De eerste methode is het kopiëren van een las door middel van het invoeren van een afstand tot de vorige las en het selecteren van een gezichtsvlak. Hiermee kan ook een serie lassen achter elkaar geplaatst worden.

Wanneer de tweede methode van kopiëren aangeklikt wordt kan er door middel van het aanklikken van twee gezichtsvlakken een las gekopieerd worden waarbij de toorts op dezelfde manier blijft staan. Hierbij is het eerste gezichtsvlak het vlak waar de las zal komen, en het tweede gezichtsvlak het vlak waar de las nu staat.

De derde methode zorgt ervoor dat een las gespiegeld verplaatst kan worden. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn wanneer aan twee zijden van een product gelast moet worden. Ook deze methode werkt weer met het aanklikken van twee gezichtsvlakken waarna een las verplaatst wordt en de toorts gedraaid wordt.

Meerlaags lassen

De tweede extra mogelijkheid die door middel van geavanceerd lassen beschikbaar wordt, is het meerlaags lassen. Om meerlaags te lassen moet een bestaande las geselecteerd worden waarna op meerlaags lassen geklikt kan worden.

Wanneer op meerlaags lassen geklikt is ontvouwd zich een menu waarin de verschuivingen van de snoeren in twee richtingen ingevuld kunnen worden. Ook kan per snoer de toortshoek ingesteld worden om tot een goede meerlaagse las te komen.

 

 

Koppeling Delfoi SWF Platform

Het SWF platform zorgt ervoor dat programmeurs met weinig ervaring toch al snel en gemakkelijk lasprogramma’s kunnen programmeren. De laatste stap voordat dit programma gebruikt kan worden door een lasrobot is het visualiseren en controleren van het geprogrammeerde programma. Ook zouden hierbij eventuele zoekbewegingen nog toegevoegd kunnen worden.

Delfoi

Delfoi is een complex offline programmeer-pakket dat gebruik maakt van digital twins. Een digital twin is een kopie van een bestaande robot die in deze omgeving geprogrammeerd kan worden. Dit zorgt ervoor dat tijdens het programmeren de lasrobot nog wel actief kan zijn. Verder maakt offline programmeren het voor de lasrobot programmeur mogelijk om programma’s te controleren voordat deze op een lasrobot afgespeeld worden. In figuur 2 is de digital twin van de lasrobot van LAC weergegeven in Delfoi.

LAC biedt een lasrobot programmeur opleiding aan wanneer u niet bekend met deze omgeving. In dat geval kan u contact op nemen door een email te sturen naar: ‘info@lac.nl
of door te bellen naar: ‘074-8525389’.

 

Figuur 2: Digital Twin van de lasrobotopstelling LAC

 

Koppeling

In samenwerking met Delfoi is er een bestand formaat ontwikkeld, dit is het SWF formaat. Wanneer een programma klaar is, moet op de: ‘Opslaan en Downloaden’ knop geklikt worden. Na het kiezen van een bestandsnaam en de robotinstallatie waarop het programma afgespeeld moet worden, staat de knop ‘Robot SWF’. Met die knop kan het programma gedownload worden. Dit programma kan geüpload worden in Delfoi, om vervolgens in Delfoi de laatste visuele controles uit te voeren of zoekbewegingen aan het programma toe te voegen.

Tutorials

Deze module biedt begeleidende filmpjes aan waarin stap voor stap uitgelegd wordt hoe een programma vanuit het SWF platform in Delfoi geüpload kan worden. Deze filmpjes zijn onderaan de pagina te vinden.

Helpdesk SWF Platform

Wanneer er nog onduidelijkheden zijn over de site is het handig om vragen te kunnen stellen. Hiervoor is de helpdesk van de site ingericht.

Helpdesk en forum

Het LAC beschikt over een meet & learn community. Dit is een forum waarop mensen binnen de lastechniek elkaar online kunnen ontmoeten met vragen en ideeën. Ook wordt dit forum actief bijgehouden door de medewerkers van het LAC. Wanneer er dus een gedeelte van het SWF platform onduidelijk is kunnen vragen of ideeën op dit forum gedeeld worden. Op deze manier kunnen bedrijven elkaar ondersteunen bij het gebruiken van het platform, daarnaast zullen de medewerkers van LAC natuurlijk vragen beantwoorden.

Begeleidende filmpjes

Hieronder zijn filmpjes te vinden waarin voor verschillende onderwerpen voorgedaan wordt op welke manier het SWF platform gebruikt kan worden. Hierbij kunnen de verschillende menu’s uitgeklapt worden en zijn er verschillende filmpjes te vinden.